JSW: Wydobywamy gospodarczy sukces Polski

JSW: Wydobywamy gospodarczy sukces Polski

W 2023 roku Jastrzębska Spółka Węglowa obchodzi jubileusz 30-lecia, dlatego warto przyjrzeć się spółce, w której nowoczesne górnictwo i zielona transformacja wzajemnie się uzupełniają, tworząc unikalny w światowej skali i efektywny model biznesowy.

Pryzmat | Pryzmat Rybnik | JSW

Grupa Kapitałowa JSW jest jedynym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu niezbędnego do wytopu stali

Ten profil produkcji nadaje spółce wyjątkowy charakter, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju europejskiej gospodarki. Stal jest kluczowym materiałem, z którego stworzyliśmy otaczającą nas rzeczywistość. Znajdziemy ją we wszystkich przedmiotach. Jeżeli nawet nie jest w nich obecna, to jest niezbędna do ich wytworzenia. Jest nie tylko fundamentem, na którym zbudowaliśmy nasz świat, ale jest też podstawą rewolucji energetycznej, która już zaczęła go zmieniać.

Zielona transformacja zaczyna się w kopalniach JSW

Paliwa kopalne przechodzą do technologicznego lamusa. Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju sektora zielonych energii. Z każdym rokiem trzeba będzie więcej silników elektrycznych, turbin wiatrowych i wodnych oraz paneli fotowoltaicznych. Wszystko to powstaje ze stali, która pozwoliła również rozwiązać największy problem odnawialnych źródeł energii, czyli ich zależność od warunków atmosferycznych.

Do produkcji magazynów energii, bo o nich mowa, także niezbędne są materiały otrzymywane z węgla koksowego. JSW jest więc istotnym ogniwem w procesie zielonej transformacji, która zaczyna się w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To jeden z ważniejszych powodów, które zdecydowały o wpisaniu przez Komisję Europejską węgla koksowego (na kolejne cztery lata) na listę surowców o krytycznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i technologicznego Unii, tzw. CRM – Critical Raw Materials. W tym elitarnym gronie produkt JSW znajduje się nieprzerwanie od 2014 r.

Dla spółki decyzja KE jest doskonałym prognostykiem wzmacniającym pozycję rynkową i pozytywnie kreującym relacje z instytucjami finansowymi. To także zobowiązanie wobec partnerów handlowych, tak istotne w czasie obecnych, globalnych trudności logistycznych. To również bezpieczeństwo dostaw surowców niezbędnych dla zielonej i cyfrowej transformacji Europy oraz jej uniezależnienie od zewnętrznych producentów.

Europerspektywy JSW: Wydobywamy gospodarczy sukces Polski

Rekordowe Zyski

JSW pozycję jednego z liderów światowego rynku zawdzięcza budowanej od lat marce stabilnego i przewidywalnego dostawcy węgli koksowych i koksu. Doskonale ilustruje to ubiegły rok, charakteryzujący się zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniem geopolitycznym. Mimo trudnego otoczenia rynkowego, zagrożenia kryzysem energetycznym i rosnących kosztów, w ub.r. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypracowała zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 r. Rekordowe wyniki finansowe GK JSW zawdzięcza także pracownikom.

Prawie 30-tysięczna załoga, ciężką i wydajną pracą, każdego dnia udowadnia, że jest najcenniejszym dobrem, jakie posiada spółka. Sukces jest też efektem bardzo dobrej współpracy ze stroną społeczną. Przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych nie raz pokazali, że zabiegając o interesy załogi, potrafią w negocjacjach uwzględnić sytuację spółki i perspektywy jej rozwoju.

Miliardowe inwestycje

Miarą sukcesu są też inwestycje w przyszłość. Tylko w ub.r. JSW wydała na ten cel blisko 2 mld zł i były to nakłady o połowę wyższe niż rok wcześniej. Przeznaczono je głównie na rozbudowę i budowę nowych poziomów w kopalniach, które są gwarantem obecnych oraz przyszłych zdolności produkcyjnych. W trosce o stabilną płynność spółki w okresie potencjalnej dekoniunktury, utworzone zostało specjalistyczne narzędzie finansowe pod nazwą „JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FIZ”.

To „polisa na przyszłość”, na której spółka gromadzi środki, które pozwolą w okresie załamania koniunktury na stabilne prowadzenie działalności. W ubiegłym roku spółka zasiliła fundusz kwotą 4,2 mld zł, podnosząc wartość zgromadzonych tam środków do 4,9 mld zł na koniec 2022 r.

Europerspektywy JSW: Wydobywamy gospodarczy sukces Polski

JSW neutralna klimatycznie do 2050 roku

Nie tylko swoimi produktami Jastrzębska Spółka Węglowa wpisuje się w zieloną transformację energetyczną. Procesowi temu służy także Strategia Środowiskowa Grupy Kapitałowej JSW. Pozwoli ona osiągnąć spółce neutralność klimatyczną do 2050 r. Jej najważniejszym elementem jest Program Redukcji Metanu i jego gospodarczego wykorzystania do produkcji energii. Metan, jaki uwalnia się w trakcie wydobycia węgla w kopalniach JSW, zaliczany jest do gazów cieplarnianych o znacznym wpływie na zmiany klimatyczne. Jest też wydajnym źródłem energii. Od 2017 r. JSW konsekwentnie realizuje program zwiększania poziomu jego gospodarczego wykorzystania. W ostatnich trzech latach spółka podwoiła ilość energii wytwarzanej z tego gazu. Realizowany program inwestycyjny zakłada, że w 2025 r.

JSW wykorzysta całość metanu ujmowanego w stacjach odmetanowania. Już teraz JSW jest jednym ze światowych liderów w tym zakresie. W kopalniach spółki średnia efektywność odmetanowania wynosi około 40 proc., podczas gdy średnia światowa nie przekracza 30 proc. Wysiłki JSW w tej przestrzeni zostały docenione przez Unię Europejską, która projekt przygotowany dla kopalni Pniówek, wsparła kwotą prawie 11 mln EUR, a więc rekordową jednorazową dotacją w historii polskiego górnictwa.

Konsekwencją tych działań jest przystąpienie JSW w ubiegłym roku do raportowania kwestii klimatu w międzynarodowym ratingu CDP, gdzie spółka otrzymała wysoką ocenę „C”, wyprzedzając wszystkie firmy z branży wydobywczej w Polsce. Jastrzębska Spółka Węglowa znalazła się również w czołówce spółek najbardziej świadomych klimatycznie w IV edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek, w którym przyznano JSW czwarte miejsce wśród 152 spółek giełdowych.

JSW dobrym sąsiadem

Troska o środowisko naturalne jest jednym z wielu priorytetów JSW. Zalicza się też do nich budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością. Idea „dobrego sąsiada” zakłada wspieranie lokalnych inicjatyw, których celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców gmin, na terenie których spółka prowadzi działalność. W tym celu 4 lata temu powołano do życia Fundację JSW, która od tego czasu wsparła ponad 900 prospołecznych projektów kwotą ponad 27 mln zł. Lista sukcesów Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest o wiele dłuższa i obejmuje znacznie więcej aspektów jej górniczej działalności. To często niewielkie projekty, ale ich suma w połączeniu ze sztandarowymi osiągnięciami sprawia, że JSW może poszczycić się pozycją jednego z liderów w gronie najlepszych spółek Skarbu Państwa notowanych na GPW.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry