Jeszcze lepsze miejsce do życia

Jeszcze lepsze miejsce do życia

W 2021 roku rozpoczęto przygotowywanie strategii miasta Tychy do roku 2030

Miasto Tychy | Pryzmat | Wydanie 154

Oprac. Barbara Sadkowska, redaktor naczelna

Ważnym elementem harmonogramu prac było badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Tychów, w celu poznania ich opinii w zakresie kluczowych elementów funkcjonowania miasta. W badaniu wzięło udział 1 721 osób. Kolejnym istotnym składnikiem powstającej strategii były także indywidualne oraz grupowe wywiady wśród przedstawicieli kluczowych instytucji i podmiotów. Ich zadaniem było określenie odpowiednich kierunków i wyzwań rozwojowych Tychów w kolejnych latach. Ostatnim punktem konsultacji społecznych było przeprowadzenie warsztatów strategicznych z przedstawicielami m.in. wydziałów Urzędu Miejskiego w Tychach, tyskich jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Osiedli, NGO. Spotkania dotyczyły planów rozwojowych miasta w sferze społecznej, gospodarczej i funkcjonalno- przestrzennej.

Europerspektywy Jeszcze lepsze miejsce do życia

To wszystko pozwoliło na opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Tychów, co stanowiło bazę do stworzenia nowej strategii. Dzięki tym szeroko zakrojonym badaniom możliwe było określenie wizji i misji rozwoju miasta w długookresowej perspektywie, a przede wszystkim zaplanowanie działań, które będą realizowane dla osiągnięcia celów zamieszczonych w dokumencie. Analiza została przeprowadzona w trzech sferach: społecznej, gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej w ujęciu ilościowym, jakościowym i porównawczym. Pozwoliła na określenie wizji rozwoju miasta, ustalenie właściwych celów, ukierunkowanie działań i instrumentów realizacyjnych, zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów i wskaźników, a także wskazanie obszarów strategicznej interwencji na najbliższe 10 lat.

Europerspektywy Jeszcze lepsze miejsce do życia

Diagnoza objęła m.in. kwestie demografii, edukacji i wychowania, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego miasta, jego atrakcyjności i możliwości inwestycyjnych, jak również zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. Przeanalizowano również wpływ pandemii COVID-19, która w Polsce rozpoczęła się na początku 2020 roku oraz jej skutków, mogących wywołać istotne zmiany w strukturze gospodarczej miasta. W sferze przestrzennej starano się zdiagnozować problemy dotyczące planowania przestrzennego i rewitalizacji, jak również szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, czyli m.in. sytuacji transportowej, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej czy dostępności usług publicznych.

Autorzy przyjętej strategii chcą, by Tychy były miastem nowoczesnym, o wysokiej jakości życia, przyjaznym mieszkańcom, inwestorom oraz środowisku naturalnemu. By zrealizować tę wizję władze deklarują systematyczne podnoszenie jakości oferty usług publicznych oraz spędzania czasu wolnego, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenie warunków sprzyjających dalszemu wzrostowi gospodarczemu Tychów.

Europerspektywy Jeszcze lepsze miejsce do życia

Autorzy strategii nie zapomnieli również o przyrodzie i piszą o ważnej roli działań związanych z adaptacją do postępujących zmian klimatu. Głównym zadaniem, jakie stawiają przed władzami twórcy dokumentu, jest stworzenie nowego, wielofunkcyjnego centrum miasta. Ma ono być miejscem integracji mieszkańców, spędzania wolnego czasu i odpoczynku, co pozwoli na wzmocnienie atrakcyjności Tychów jako miejsca, w którym warto mieszkać, pracować, rozwijać się oraz inwestować.

Uchwalono trzy cele strategiczne:

  • podnoszenie poziomu zadowolenia mieszkańców z warunków życia w mieście;
  • rozwój gospodarczy oparty o innowacje i atrakcyjne miejsca pracy;
  • ochrona i wzmacnianie odporności środowiska na skutki kryzysu klimatycznego wraz z kształtowaniem atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Do tych zadań dostosowano cele strategiczne i operacyjne, a także sformułowano kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Nie jest możliwe streszczenie niemal 400 stron dokumentu, więc pozostaje mi tylko odesłać do biuletynu informacji publicznej – ale warto pamiętać, że Tychy, po realizacji tych postulatów będą jeszcze lepszym miejscem do życia.  

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry