ZPWiK: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ZPWiK: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zabrze w ponad 50 proc. zaopatrywane jest w wodę z własnych ujęć głębinowych, a w pozostałych przez GPW SA w Katowicach. Miasto podzielone jest na pięć stref zasilania w wodę, co gwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo dostaw wody.

Miasto Zabrze | Pryzmat | Pryzmat Zabrze

Ostatnie 15 lat to dla miasta i spółki ogromne inwestycje w nowoczesną technologię oczyszczania i dostarczania wody, a także w poprawę gospodarki ściekowej. Ponad 850 mln zł wydanych na inwestycje, zmieniło oblicze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. Zrealizowano dwa etapy projektu pn. »Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze«, które współfinansowane były przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Europerspektywy ZPWiK: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Europerspektywy ZPWiK: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Beneficjentem środków unijnych była Gmina, natomiast spółka została podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia. W ramach tych przedsięwzięć wykonano 200 km kanalizacji sanitarnej, 23 przepompownie ścieków, 177 km kanalizacji deszczowej i 121 km sieci wodociągowej, a także przebudowano 700 tys. m2 dróg i chodników. Poziom skanalizowania miasta wynosi teraz 99 proc. Zmodernizowano również stację uzdatniania wody w Grzybowicach oraz przebudowano oczyszczalnię ścieków Śródmieście. W 2017 r. ZPWiK pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. »Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu«.

W ostatnich 15 latach, Zabrzańskie Wodociągi przeznaczyły ponad 500 mln zł na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a 140 mln zł na wykonanie zadań remontowych. Zmodernizowana została stacja uzdatniania wody w Mikulczycach. Bardzo istotnym przedsięwzięciem było doprowadzenie wodociągu do terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wykonanie kolektora sanitarnego Zabrze w ponad 50 proc. zaopatrywane jest w wodę z własnych ujęć głębinowych, a w pozostałych przez GPW SA w Katowicach.

Europerspektywy ZPWiK: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Europerspektywy ZPWiK: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Miasto podzielone jest na pięć stref zasilania w wodę, co gwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo dostaw wody. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odprowadzającego ścieki z terenu strefy do przepompowni w Rokitnicy. Inwestycje poprawiły konkurencyjność gospodarczą regionu, przyspieszyły rozwój istniejących przedsiębiorstw, podniosły komfort życia mieszkańców i pomogły we wdrożeniu prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska. Dały pracę wielu mieszkańcom Zabrza i ościennych gmin. Wpłynęły pozytywnie na wygląd miasta oraz poprawę infrastruktury, która jest podstawą jego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. ZPWiK systematycznie podejmuje i realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wodno- -kanalizacyjną na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, obszarów inwestycyjnych oraz przemysłowych na terenie miasta, a także wynikające z eksploatacji i konieczności spełnienia wymogów prawnych wynikających z ustawodawstwa UE.

Firma prowadzi intensywne działania proekologiczne wśród mieszkańców. Duży nacisk firma kładzie na edukację dzieci i młodzieży, którą realizuje w formie lekcji, spotkań, wycieczek, a także innych aktywności i działalności w Internecie.

Wszystkie starania firmy i efekty zrealizowanych projektów zostały dostrzeżone nie tylko na forum lokalnym, ale również na krajowym. Przyznawano spółce kolejne nagrody m.in. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Ekolaury Polskiej Izby Ekologii, wyróżnienia i tytuły w konkursie »Modernizacja Roku«, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Corocznie od 16 lat przyznawany jest firmie tytuł »Przedsiębiorstwo Fair Play«. W 2020 r. kapituła konkursu „Teraz Polska” przyznała Zabrzańskim Wodociągom prawo posługiwania się godłem Teraz Polska – w 2021 i 2022 r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego potwierdziła, że firma w dalszym ciągu świadczy usługi na niezmienionym, wysokim poziomie i przedłużyła wodociągom prawo do posługiwania się Godłem na kolejne lata.

Europerspektywy ZPWiK: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Europerspektywy ZPWiK: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Głównym zadaniem ZPWiK jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Zabrza, a także odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. Firma dysponuje 496 km sieci wodociągowej i 426 km sieci kanalizacyjnej. Eksploatuje 2 oczyszczalnie ścieków, 5 studni głębinowych oraz 52 przepompownie ścieków. Spółka dysponuje akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium, w którym wykonuje się rocznie kilkanaście tysięcy badań wody i ścieków. Od 1995 r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 proc. udziałów należy do gminy Zabrze. Przedsiębiorstwo powstało w kwietniu 1883 r. – wtedy w Zabrzu wybudowano jedną z pierwszych sieci wodociągowych na Górnym Śląsku. Intensywny rozwój przedsiębiorstwa nastąpił na początku XX wieku.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry